For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پاسخ نهال‌های زيتون به کاربرد پساب تصفيه شده در دو روش آبياری

نبی اله اشرفی، علی نيکبخت، مهدی قيصری، نعمت اله اعتمادی و ريکاردو فرناندز اسکوبار.

مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 27 (ب). شماره 3. صفحه 336-329.

Journal Papers
ماه: 
Fall
Year: 
1392